Licență

 

Programe de studii

Acest program de studii se încadrează în domeniul ingineriei produselor alimentare. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții vor învăța să gestioneze, să conducă și să exploateze instalațiile din industria alimentară. De asemenea vor dobândi noțiuni privind proiectarea de produse alimentare noi sau controlul calității produselor alimentare ori privind supravegherea, conducerea, analiza și proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit.

 

Discipline studiate: exploatarea instalaţiilor din industria alimentară, managementul producţiei, marketingul şi controlul calităţii produselor alimentare, managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor şi deşeurilor din industria alimentară

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer tehnolog în industria alimentară

Plan de învățământ IPA

Acest program de studii se încadrează în domeniul ingineriei produselor alimentare. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții vor dobândi cunoștințele necesare pentru a activa în domeniul științei și siguranței alimentare. Astfel, absolvenții vor putea analiza și proiecta tehnologii alimentare de la materii prime până la produs finit; vor putea implementa și monitoriza sisteme de management al calității și siguranței alimentare; vor putea realiza controlul și expertiza produselor alimentare și protecția consumatorilor; vor dobândi cunoștințe privind realizarea de activități de management și marketing pe lanțul agro-alimentar.

 

Discipline studiate: tehnologii din domeniul producţiei alimentare, proiectarea de sistem şi exploatarea liniilor tehnologice de prelucrare a produselor agroalimentare, analiza, proiectarea şi aplicarea managementului în întreprinderile din industria alimentară, legislaţie în domeniul procesării alimentare

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer specialist în laboratoare de specialitate ale unităților de producție sau ale organismelor de control, specialist în cadrul oficiilor de protecție a consumatorilor, cercetare în domeniul calității și certificării alimentelor.

Plan de învățământ CEPA

Acest program de studii se încadrează în domeniul inginerie și management. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). După absolvirea acestui program de studii, tinerii vor avea cunoștințele și abilitățile necesare pentru a activa în mai multe ramuri din domeniul turismului: management, echipamente hoteliere, inginerie gastronomică, marketing etc.

 

Discipline studiate: bazele turismului, logistica sistemelor turistice, amenajarea turistică a teritoriului, instalații pentru agreement în turism, marketing general și turistic etc.
Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții pot ocupa poziții tehnice și manageriale în schema Agențiilor de turism, tour-operatori, în hotelărie și sitemul de restaurație, de catering, de transporturi și de agrement în industria turismului, Info-centre, cercetare, educație, administrație locală sau centrală etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții pot ocupa poziții tehnice și manageriale în schema Agențiilor de turism, tour-operatori, în hotelărie și sitemul de restaurație, de catering, de transporturi și de agrement în industria turismului, Info-centre, cercetare, educație, administrație locală sau centrală etc.

Plan de învățământ IMIT

Acest program de studii se încadrează în domeniul inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). În urma absolvirii acestui program de studii, tinerii vor fi capabili să elaboreze și să interpreteze documentaţia tehnică, economică și managerială a întreprinderilor din alimentaţie publică, agroturism și turism. De asemenea, studenții dobândi cunoștințe privind planificarea fluxurilor, proceselor și sistemelor tehnice, economice și financiare în unităţile de alimentaţie publică și agroturism.

 

Discipline studiate: Geografia turismului şi resurse turistice, Managementul fermelor agroturistice, Instalații şi echipamente pentru hoteluri şi restaurante, Gastronomie, Tehnologia și valorificarea băuturilor, Teoria şi tehnica servirii în alimentația publică, Analiza economico-financiară, Legislație în agroturism, Politici turistice comunitare, Dezvoltare rurală, etc.
Perspective după finalizarea studiilor: specialist în industria hotelieră și cea de alimentație publică, ghid turistic etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: specialist în industria hotelieră și cea de alimentație publică, ghid turistic etc.

Plan de învățământ IMAPA

 

Acest program de studii se încadrează în domeniul de licență Inginerie Mecanică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Obiectivul general al programului de studii este de a forma specialiști în domeniul proiectării, construcției și exploatării mașinilor și instalațiilor din agricultură și industria alimentară. Absolvenții vor dobândi cunoștințe despre eficientizarea proceselor de producție în industria agricolă și alimentară.

 

Discipline studiate: matematică, organe de mașini, actionări hidraulice şi pneumatice, Mașini și instalații pentru pregătirea patului germinativ, Mașini și instalații zootehnice, Construcția tractoarelor și automobilelor, Mașini și instalații pentru industria alimentară, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Inginer producție; Inginer mecanic; Inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole; Consilier inginer mecanic; Referent de specialitate inginer mecanic; Proiectant inginer mecanic; Inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice; Inginer în industria alimentară, utilaje și instalații specifice agriculturii și industriei alimentare etc.