Licență

 

Programe de studii

Prezentare generală: Programul de studii de licență intitulat: INGINERIA PRODUSELOR  ALIMENTARE, are ca obiectiv general formarea de  specialişti tehnologi în domeniul industriei alimentare. Programul realizează formarea complexă a specialiştilor, inclusiv cu pregătire pe direcțiile  biotehnologiei şi bioingineriei. Absolvenții acestui program de studii acoperă profesional tehnologiile tuturor subramurilor din industria alimentară, (circa 60 de industrii  specifice) și au astfel posibilitatea   să activeze în domenii extrem de diverse de producție alimentară. Durata programului este de 4 ani (8 semestre).

Misiune și obiective: Obiectivele specifice prevăd instruirea teoretică şi practică a studenților pentru cunoaşterea tehnologiilor moderne din domeniul  producției alimentare, cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de creştere a calității produselor alimentare, proiectarea şi exploatarea  liniilor tehnologice de prelucrare a produselor agroalimentare, analiza, proiectarea  şi aplicarea  managementului în întreprinderile din industria alimentară, cunoaşterea  şi utilizarea de software  specific, precum și a legislației în domeniu.

Competențe profesionale dobândite: - Utilizarea şi conducerea tehnologiilor avansate în industria alimentară; - Identificarea şi aplicarea unor metode de cercetare în domeniul ştiinței alimentelor, tehnologiilor alimentare, utilajelor specifice industriei alimentare şi biotehnologie; - Managementul unui sistem de valorificare subproduse, tratare deşeuri şi protecția mediului; - Proiectarea şi promovarea de produse alimentare şi aplicarea de strategii inovatoare în domeniul alimentației;

Ocupații posibile pentru deținătorul diplomei:
 -  ingineri tehnologi în unitățile productive din industria alimentară; 
- ingineri tehnologi proiectanți şi cercetători în institute şi colective de proiectare şi cercetare din domeniul industriei alimentare; 
- ingineri tehnologi şi de control a calității produselor alimentare în cadrul colectivelor şi serviciilor de laborator şi controlul calității pe faze de fabricație din unitățile de industrie alimentară;

 

Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară
- Ocuparea unui post în invățământ prin continuarea studiilor prin înscriere la masterat și ulterior la doctorat.
- Ocuparea unui post de cercetare in institute de profil din țară.

Plan de învățământ IPA 2023-2024

Programul de studii este certificat EUR-ACE. (Detalii la https://eurace.enaee.eu/node/20298). Acest program de studii se încadrează în domeniul ingineriei produselor alimentare. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții vor dobândi cunoștințele necesare pentru a activa în domeniul științei și siguranței alimentare. Astfel, absolvenții vor putea analiza și proiecta tehnologii alimentare de la materii prime până la produs finit; vor putea implementa și monitoriza sisteme de management al calității și siguranței alimentare; vor putea realiza controlul și expertiza produselor alimentare și protecția consumatorilor; vor dobândi cunoștințe privind realizarea de activități de management și marketing pe lanțul agro-alimentar.

Misiune și obiective: Programul de studii Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare are ca obiectiv îndeplinirea misiunii de a forma specialiști orientați spre controlul producției de alimentare şi pe controlul şi expertizarea alimentelor. Cunoștințele profesionale dobândite oferă absolvenților posibilitatea să își desfășoare activitatea în domenii precum tehnologia şi controlul producție şi a calității produselor alimentare, controlul şi expertizarea produselor alimentare. În acest sens planul de învățământ cuprinde, într-o succesiune logică, discipline care ajută la formarea complexă a acestui specialist (discipline fundamentale - matematică, chimie, grafică asistată de calculator, programarea calculatoarelor, discipline de domeniu și cultură tehnică generală -tehnologii generale în industria alimentară, microbiologie specială, biochimia produselor alimentare, precum și disciplinele de specialitate - controlul calității produselor alimentare, analiză instrumentală, expertiza și siguranța alimentelor etc).

Discipline studiate: tehnologii din domeniul producţiei alimentare, proiectarea de sistem şi exploatarea liniilor tehnologice de prelucrare a produselor agroalimentare, analiza, proiectarea şi aplicarea managementului în întreprinderile din industria alimentară, legislaţie în domeniul procesării alimentare

Competențe profesionale dobândite: - Identificarea, descrierea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice științei alimentului și siguranței alimentare; - Supravegherea, conducerea, analiza și proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime pana la produs finit; - Realizarea controlului și expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecției consumatorilor; - Proiectarea, implementarea și monitorizarea sistemelor de management al calității și siguranței alimentare; - Utilizarea conceptelor de bază din management și marketing pentru industria alimentară.

 Perspective după finalizarea studiilor: inginer specialist în laboratoare de specialitate ale unităților de producție sau ale organismelor de control, specialist în cadrul oficiilor de protecție a consumatorilor, cercetare în domeniul calității și certificării alimentelor.

Ocupații posibile pentru deținătorul diplomei:

  • - Inginer în industria alimentară;
  • - Inginer de cercetare în controlul produselor alimentare.
  • Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară: Studiile de licență pot fi continuate cu studii de master în domeniu, de exemplu "Sisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentare”.

 Plan de învățământ CEPA 2023-2024

Programul de studii este certificat EUR-ACE. (Detalii la https://eurace.enaee.eu/node/22710). Prezentare: Acest program de studii se încadrează în domeniul Inginerie și management, formând competențe în domeniul industriei călătoriilor și vacanțelor (tour-operatori, agenții de turism, produse turistice, croaziere, destinații etc.) și a industriei ospitalității (hotelărie, unități de alimentație publică,   producție culinară, catering, agrement). Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). După absolvirea acestui program de studii, tinerii vor avea cunoștințele și abilitățile necesare pentru a activa în mai multe ramuri din domeniul turismului: management, echipamente hoteliere, inginerie gastronomică, marketing etc. 

Misiune și obiectiveObiectivul programului de studiiIMIT este de a forma ingineri specialişti pentru industria hotelieră și a unităților de alimentație publică, pentru realizarea de produse și servicii turistice, pentru sistemele de agrement, cele informatice, de transporturi, de  construcții turistice etc.

Oportunități universitare: Studenții pot beneficia de burse, cămin, baze sportive moderne, centru de limbi străine, cantină etc. Aceștia efectuează practică și specializări pe perioada studiilor superioare în universități, insitute de cecetare și companii de mare performanță din țară (Hotelurile Ambient, Hotel Alpin ș.a.),  sau străinătate (Europa, S.U.A. ș.a.);

Competențe profesionale dobândite: - Operare avansată în domeniul IT (programare, simulare şi proiectare asistată de calculator);- Asistență tehnică, bioeconomică și mentenanță a sistemelor tehnice în toate domeniile industriei turismului;- Management şi marketing în industria turismului, necesare inclusiv realizării propriei afaceri şi atragerii finanțărilor pe bază de proiecte;- Comunicare multilingvistică;- Obținerea calificării pedagogice pentru a preda în învățământul de specialitate liceal și universitar;- Competențe de cercetători;- Educație ecologică privind calitatea produselor şi serviciilor turistice, ca experți în probleme de impact de mediu.

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții pot ocupa poziții tehnice și manageriale în schema Agențiilor de turism, tour-operatori, în hotelărie și sitemul de restaurație, de catering, de transporturi și de agrement în industria turismului, Info-centre, cercetare, educație, administrație locală sau centrală etc. 

Ocupații posibile pentru absolvenți: -manager în activitatea de turism;- director de agenție de turism;- director de hotel;- director de restaurant;- şef pensiune;- şef cabană;- şef aprovizionare hotel, restaurant;- şef transporturi turistice;-șef birou marketing turistic;- şef investiții, construcții, arhitectură; şef recepție hotel; şef de sală restaurant (maître d’hotel); tehnolog în alimentația publică; şef centru de informare turistică; ghid turistic; funcții administrative în organisme centrale şi locale de turism; manager animație turistică; funcții didactice şi în cercetarea de specialitate etc.

Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară: Absolvenții acestui program de studii au posibilitatea de a urma un program de master în cadrul Facultății de Alimentație și Turism, Management în ospitalitate și eco-agroturism , la finele căruia pot opta pentru înscrierea la ciclul de studii doctorale în domeniul Inginerie și management.

Plan de învățământ IMIT 2023-2024

Acest program de studii se încadrează în domeniul inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). În urma absolvirii acestui program de studii, tinerii vor fi capabili să elaboreze și să interpreteze documentaţia tehnică, economică și managerială a întreprinderilor din alimentatie publică, agroturism și turism. De asemenea, studenții pot dobândi cunoștințe privind planificarea fluxurilor, proceselor și sistemelor tehnice, economice și financiare în unitătile de alimentatie publică și agroturism. Programul de studii îşi propune dezvoltarea competențelor specifice şi complementare la viitorii specialişti, prin asigurarea cunoştințelor necesare activităților de cercetare, producție, şi administrare în domeniul unităților de alimentație publică, a pensiunilor şi fermelor agroturistice în contextul mondial de orientare a turismului către natură şi valorificare a resurselor din spațiul rural şi natural, pe principii ecologice.

 Discipline studiate: Geografia turismului şi resurse turistice, Managementul fermelor agroturistice, Instalații şi echipamente pentru hoteluri şi restaurante, Gastronomie, Tehnologia și valorificarea băuturilor, Teoria şi tehnica servirii în alimentația publică, Analiza economico-financiară, Legislație în agroturism, Politici turistice comunitare, Dezvoltare rurală, etc. 

Competențe profesionale şi abilități dobândite: - Elaborarea şi interpretarea documentației tehnice, economice şi manageriale ale întreprinderilor din alimentație publică, agroturism şi turism; - Efectuarea de aplicații pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei și managementului în domeniul agroturistic, pe baza cunoştințelor din ştiințele fundamentale şi inginereşti; - Planificarea fluxurilor, proceselor şi sistemelor tehnice, economice, financiare şi socio-culturale în unitățile de alimentație publică şi agroturism; controlul şi evaluarea acestor activități; - Gestionarea sistemelor de informații: aplicații software – operare şi control, bazate pe indicatori specifici domeniului; - Managementul unităților de producție/prestări servicii în alimentație publică şi agroturism şi a strategiilor şi politicilor de marketing din domeniu; - Conceperea unor noi produse şi servicii; controlul calității şi auditul producției/serviciului nou prestat;

Oportunități universitare: Studenții pot beneficia de burse, cazare în cămine, baze sportive moderne. Efectuează practica pe perioada studiilor universitare în universități, institute de cercetare și companii din țară (ARO Palace SA, Agentia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, SC Edelweiss Poiana Hotels SRL, SC Vimmy’s Corner SRL, SC Chianti SRL, Pensiunea Lacul Mocearu, Hotel – Restaurant Albert / SC Monumental High Business SRL) sau din străinătate (Job Trust, Algoos Work and Travel - prin programul Erasmus +).

 Perspective după finalizarea studiilor: conducător pensiune turistică, conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră, restaurante şi turism, antreprenor în economia socială, director de departament organizare evenimente/banqueting, tehnolog în alimentația publică, şef departament/serviciu (logistică, marketing, aprovizionare-desfacere), analist în turism, profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri, director de societate comercială agricolă, ghid de turism, etc.

Plan de învățământ IMAPA 2023-2024