Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Produselor Alimentare. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în proiectarea, cercetarea şi dezvoltarea de tehnologii şi echipamente pentru procesarea şi controlul produselor alimentare; studenții dobândesc competențe în domeniul controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecției consumatorilor; competențe în proiectarea, implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al calității şi siguranței alimentare. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei, siguranței alimentare.

 

Discipline studiate: Tehnologii moderne de procesare și conservare a produselor agricole si alimentare, Producere si procesare avansată a produselor animaliere,Tehnici moderne de control în industria alimentară, Siguranța şi securitatea alimentației, Auditarea sistemelor de analiză a riscurilor în industria alimentară.

 

Perspective după finalizarea studiilor: specialiști în unitățile mici și mijlocii de procesare a produselor agroalimentare; în marile întreprinderi (holdinguri) agroalimentare pentru proiectarea şi fabricarea de echipamente tehnice, a bioalimentelor; unități de control şi expertiză alimentară (DSVSA, OPC ş.a.); consultanță şi expertize tehnice; unități de audit şi acreditare a ingineriei şi managementului specifice industriei alimentare; instituții cu atribuții în agricultură, industria alimentară, mediu şi turism (direcții agricole, oficii de consultanță);

Plan de învățământ SPCCPA

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie mecanică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobandesc competențe în proiectarea și dezvoltarea de echipamente și tehnologii pentru procesarea și controlul produselor agricole și alimentare, în evaluarea impactului bioproceselor asupra mediului înconjurător, în aplicarea reglementărilor și politicilor în domeniul agricol și alimentar. Finalizarea acestui program de studii le permite absolventilor aplicarea metodelor avansate în proiectarea, construcția și exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară și identificarea programelor și a entităților naționale și internaționale implicate în finanțarea măsurilor agricole și de dezvoltare rurală.

 

Discipline studiate: Echipamente de producere și procesare avansată a produselor vegetale, Echipamente de producere și procesare avansată a produselor animaliere, Echipamente moderne pentru morărit și panificație, Reglementări și politci rurale europene, Construcții și infrastructuri rurale, Transmisii și utilaje moderne pentru agricultură, Utilaje moderne pentru gospodărire comunală, Mașini și instalații moderne pentru îmbunătățiri funciare, Metode moderne de condiționare, ambalare și etichetare a produselor agricole și alimentare, Transportul intern în unitățile agricole și alimentare, Protecția mediului în agricultură și unități agro-alimentare.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Ingineri cu posibilitate de angajare în ferme mici și mijlocii, în întreprinderi agro-alimentare, în unități de control și expertiză alimentare, în unități de audit și acreditare a ingineriei și managementului specifice agriculturii și industriei alimentare, în instituții cu atribuții în agricultură și mediu (Direcții agricole, oficii de consultanță).

Plan de învățământ EBAA

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de a analiza sistemic problemele aferente industriei ospitalității și turismului, de a identifica și aplica metodele de cercetare din domeniul managementului, tehnologiilor și echipamentelor specifice, de a proiecta și promova produse și servicii turistice, de a realiza strategii în domeniul ospitalității și turismului. Programul de studii cuprinde două trasee opționale de specializare: “Dezvoltarea afacerilor în industria ospitalității” și “Dezvoltarea destinațiilor și produselor turistice”. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei și managementului.

 

Discipline studiate: sisteme tehnice şi tehnologice în unități de cazare și alimentație, instrumente software pentru ospitalitate şi turism, controlul proceselor manageriale şi activităţilor în ospitalitate, ecoturism și alimentație organică, dezvoltarea şi comercializarea produselor turistice etc.


Perspective după finalizarea studiilor: carieră profesională în producție, învățământ, cercetare, în administraţia locală sau centrală.

Plan de învățământ MOEAT