Masterat

 

Programe de studii

Programul de studii de masterat intitulat Sisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentare, este conceput cu scopul de a asigura deprinderi şi competențe pentru o carieră profesională şi de cercetare în domeniul Ingineria produselor alimentare (bazat pe programele de studii de licență acreditate: Ingineria produselor alimentare şi Controlul şi expertiza produselor alimentare).

Misiune și obiective: Programul de studii universitare de masterat Sisteme de Procesare și Controlul Calitatii Produselor Agroalimentare reprezintă pasul de legătură, pe linia Licență – Masterat – Doctorat, dintre programele de studii de licență ce-i formează pe studenți ca buni executanți, cu şcoala doctorală de profil, unde doctoranzii sunt formați în a face inovare.  În acest context programul de masterat are ca obiectiv  general formarea şi dezvoltarea capacității de cunoaştere a masteranzilor, dar şi de a gândi, pentru domeniul foarte actual al tehnologiilor moderne de procesare și control a produselor agroalimentare; respectiv de a le forma prin aprofundare aptitudini, atât pentru activități de producție la cel mai înalt nivel, cât şi pentru cercetare de excelență într-o activitate de vârf .

Durata programului este de 2 ani (4 semestre); primul semestru este trunchi comun, toate traseele opționale parcurgând aceleaşi discipline de aprofundare. Începând cu semestrul al II-lea, studenții pot opta pentru unul din cele două trasee opționale intitulate: Sisteme avansate de procesare a produselor agroalimentare și Controlul calității produselor agroalimentare.

 Competențe profesionale dobândite:

   - Identificarea, descrierea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice stiintei alimentului si sigurantei alimentare;
  - Proiectarea avansată a tehnologiilor, echipamentelor și sistemelor tehnice utilizând procese, fluxuri, principii, metode si instrumente specifice ingineriei;
  - Rezolvarea problematicii specifice activităților de conservare, procesare şi control a produselor de origine vegetală şi animală;
  - Planificarea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
  - Evaluarea calității produselor alimentare în concordanță cu standardele şi procedurile Uniunii Europene.

 Ocupații posibile pentru deținătorul diplomei :

 • - Inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole;
 • - Specialist în domeniul calității.
 • Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară :
 • - Ocuparea unui post în invățământ prin continuarea studiilor prin înscriere la doctorat.
 • - Ocuparea unui post de cercetare in institute de profil din țară.
 • Plan de învățământ SPCCPA 2023_2024

  Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de a analiza sistemic problemele aferente industriei ospitalității și turismului, de a identifica și aplica metodele de cercetare din domeniul managementului, tehnologiilor și echipamentelor specifice, de a proiecta și promova produse și servicii turistice, de a realiza strategii în domeniul ospitalității și turismului. Programul de studii cuprinde două trasee opționale de specializare: “Dezvoltarea afacerilor în industria ospitalității” și “Dezvoltarea destinațiilor și produselor turistice”. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei și managementului.

   

  Discipline studiate: sisteme tehnice şi tehnologice în unități de cazare și alimentație, instrumente software pentru ospitalitate şi turism, controlul proceselor manageriale şi activităţilor în ospitalitate, ecoturism și alimentație organică, dezvoltarea şi comercializarea produselor turistice etc.


  Perspective după finalizarea studiilor: carieră profesională în producție, învățământ, cercetare, în administraţia locală sau centrală.

  Plan de învățământ MOEAT 2023_2024

  Misiune și obiective: Obiectivul general al programului de studii de masterat intitulat Inginerie gastronomică (în limba engleză), este conceput cu scopul de a asigura deprinderi şi competențe pentru o carieră profesională şi de cercetare în domeniul Ingineria produselor alimentare (bazat pe programele de studii de licență acreditate: Ingineria produselor alimentare şi Controlul şi expertiza produselor alimentare).  Programul de studii universitare de masterat Inginerie gastronomică (în limba engleză) reprezintă pasul de legătură, pe linia Licență – Masterat – Doctorat, dintre programele de studii de licență, care îi formează pe studenți ca buni executanți, cu şcoala doctorală de profil, unde doctoranzii sunt formați în a face inovare. În acest context, programul de masterat are ca obiectiv general formarea şi dezvoltarea capacității de cunoaştere a masteranzilor, dar şi de a gândi critic și inovator, pentru domeniul foarte actual al gastronomiei, un domeniu de graniță între alimentație, ospitalitate și turism. De asemenea, programul de masterat vizează să le formeze masteranzilor, prin aprofundare, aptitudini, atât pentru activități de producție la cel mai înalt nivel, cât şi pentru cercetare de excelență într-o activitate de vârf.

  Programul de studii universitare de masterat Inginerie gastronomică (în limba engleză) este primul program de masterat din România care oferă absolvenților o bază solidă precum: Management, Inginerie și Practică. Astfel, obiectivul general al acestui program de masterat este de a oferi absolvenților cunoștințele avansate, abilitățile și competențele necesare pentru a inova în mod creativ și cu încredere producția de alimente în gastronomie, în conformitate cu tendințele actuale în materie de alimentație și ospitalitate. Programul de studii este unul inovator, care stimulează înțelegerea complexă a sectorului de alimentație și băuturi, oferind în același timp o perspectivă de conducere asupra problemelor cheie cu care se confruntă industria gastronomiei și ospitalității.

  Durata programului este de 2 ani (4 semestre). Limba de predare este engleză.

  Ocupații posibile pentru deținătorul diplomei : Grupa majoră 2145 Cod COR/ISCO-08

  214514- inginer în industria alimentară
  214516 - proiectant inginer produse alimentare
  214538 - specialist tehologia alimentelor

  Profilul de competențe dezvoltat în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor, precum și rezultatele învățării asociate acestor competențe sunt prezentate sintetic mai jos.

  Prezentarea detaliată a acestora se regăsește în fișele disciplinelor din planul de învățământ.

  Competențe profesionale:

  - Realizează operațiuni detaliate de prelucrare a alimentelor

  - Aplică reglementări specifice referitoare la fabricarea alimentelor și a băuturilor

  - Verifică calitatea materiilor prime

  - Aplică reglementări privind fabricarea produselor alimentare și respectarea siguranței  alimentare. 

  - Estimează riscurile organizaționale

  Plan de învățământ IG 2024_2025