Masterat

 

Programe de studii

Programul de studii de masterat intitulat Sisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentare, este conceput cu scopul de a asigura deprinderi şi competențe pentru o carieră profesională şi de cercetare în domeniul Ingineria produselor alimentare (bazat pe programele de studii de licență acreditate: Ingineria produselor alimentare şi Controlul şi expertiza produselor alimentare).

Misiune și obiective: Programul de studii universitare de masterat Sisteme de Procesare și Controlul Calitatii Produselor Agroalimentare reprezintă pasul de legătură, pe linia Licență – Masterat – Doctorat, dintre programele de studii de licență ce-i formează pe studenți ca buni executanți, cu şcoala doctorală de profil, unde doctoranzii sunt formați în a face inovare.  În acest context programul de masterat are ca obiectiv  general formarea şi dezvoltarea capacității de cunoaştere a masteranzilor, dar şi de a gândi, pentru domeniul foarte actual al tehnologiilor moderne de procesare și control a produselor agroalimentare; respectiv de a le forma prin aprofundare aptitudini, atât pentru activități de producție la cel mai înalt nivel, cât şi pentru cercetare de excelență într-o activitate de vârf .

Durata programului este de 2 ani (4 semestre); primul semestru este trunchi comun, toate traseele opționale parcurgând aceleaşi discipline de aprofundare. Începând cu semestrul al II-lea, studenții pot opta pentru unul din cele două trasee opționale intitulate: Sisteme avansate de procesare a produselor agroalimentare și Controlul calității produselor agroalimentare.

 Competențe profesionale dobândite:

   - Identificarea, descrierea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice stiintei alimentului si sigurantei alimentare;
  - Proiectarea avansată a tehnologiilor, echipamentelor și sistemelor tehnice utilizând procese, fluxuri, principii, metode si instrumente specifice ingineriei;
  - Rezolvarea problematicii specifice activităților de conservare, procesare şi control a produselor de origine vegetală şi animală;
  - Planificarea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
  - Evaluarea calității produselor alimentare în concordanță cu standardele şi procedurile Uniunii Europene.

 Ocupații posibile pentru deținătorul diplomei :

 • - Inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole;
 • - Specialist în domeniul calității.
 • Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară :
 • - Ocuparea unui post în invățământ prin continuarea studiilor prin înscriere la doctorat.
 • - Ocuparea unui post de cercetare in institute de profil din țară.
 • Plan de învățământ SPCCPA 2021_2022

  Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie mecanică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobandesc competențe în proiectarea și dezvoltarea de echipamente și tehnologii pentru procesarea și controlul produselor agricole și alimentare, în evaluarea impactului bioproceselor asupra mediului înconjurător, în aplicarea reglementărilor și politicilor în domeniul agricol și alimentar. Finalizarea acestui program de studii le permite absolventilor aplicarea metodelor avansate în proiectarea, construcția și exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară și identificarea programelor și a entităților naționale și internaționale implicate în finanțarea măsurilor agricole și de dezvoltare rurală.

   

  Discipline studiate: Echipamente de producere și procesare avansată a produselor vegetale, Echipamente de producere și procesare avansată a produselor animaliere, Echipamente moderne pentru morărit și panificație, Reglementări și politci rurale europene, Construcții și infrastructuri rurale, Transmisii și utilaje moderne pentru agricultură, Utilaje moderne pentru gospodărire comunală, Mașini și instalații moderne pentru îmbunătățiri funciare, Metode moderne de condiționare, ambalare și etichetare a produselor agricole și alimentare, Transportul intern în unitățile agricole și alimentare, Protecția mediului în agricultură și unități agro-alimentare.

   

  Perspective după finalizarea studiilor: Ingineri cu posibilitate de angajare în ferme mici și mijlocii, în întreprinderi agro-alimentare, în unități de control și expertiză alimentare, în unități de audit și acreditare a ingineriei și managementului specifice agriculturii și industriei alimentare, în instituții cu atribuții în agricultură și mediu (Direcții agricole, oficii de consultanță).

  PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT EBAA 2020_2021

  Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de a analiza sistemic problemele aferente industriei ospitalității și turismului, de a identifica și aplica metodele de cercetare din domeniul managementului, tehnologiilor și echipamentelor specifice, de a proiecta și promova produse și servicii turistice, de a realiza strategii în domeniul ospitalității și turismului. Programul de studii cuprinde două trasee opționale de specializare: “Dezvoltarea afacerilor în industria ospitalității” și “Dezvoltarea destinațiilor și produselor turistice”. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei și managementului.

   

  Discipline studiate: sisteme tehnice şi tehnologice în unități de cazare și alimentație, instrumente software pentru ospitalitate şi turism, controlul proceselor manageriale şi activităţilor în ospitalitate, ecoturism și alimentație organică, dezvoltarea şi comercializarea produselor turistice etc.


  Perspective după finalizarea studiilor: carieră profesională în producție, învățământ, cercetare, în administraţia locală sau centrală.

  Plan de învățământ MOEAT 2021_2022